Actueel

Het Italiaanse 'uraniumrapport'.

Net wanneer de Commissie voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid  van het Europees Parlement zich klaarmaakt om een resolutie  voor te leggen die gaat over “de terughoudendheid naar vaccinaties toe en de daling van het aantal vaccinaties in Europa”, valt er een dikke steen uit de lucht, recht in de stille poel van vaccinale zekerheden.

Deze steen is het officieel rapport van een Italiaanse Parlementaire Onderzoekscommissie gepubliceerd op 7 februari 2018.  Doel van het rapport: de oorzaken begrijpen van  duizenden overlijdens en zware ziektes bij het Italiaanse militair personeel dat uitgezonden werd op missies in het buitenland. De experten hebben rekening gehouden met alle risicofactoren waaraan deze mensen werden blootgesteld, waaronder in de eerste plaats het verarmd uranium verwerkt in bommen en andere wapensystemen. Maar ze hebben ook andere risicofactoren geanalyseerd, namelijk wanneer het ging over soldaten die nooit op missie vertrokken waren, en één van die factoren trekt nu wel onze aandacht: de vaccins.

Na 18 jaar onderzoek naar de mogelijke oorzaken van duizenden overlijdens, heeft deze Parlementaire Commissie een duidelijke relatie ontdekt tussen enerzijds het risico om kankers en auto-immuunziektes te ontwikkelen en anderzijds de toediening van gecombineerde en meervoudig gedoseerde vaccins, zoals voorzien in de militaire preventierichtlijnen (p. 156 van het rapport). Laat ons niet vergeten dat de vaccins voor de militairen dezelfde zijn als die voor kinderen (pp. 156-157).

De resultaten van het onderzoek van de Commissie – die geen partij trekt voor of tegen vaccins en die niet kan beschouwd worden als “behorend tot de bewegingen tegen vaccinatie” -  betekenen een ernstig alarmsignaal in de huidige context van een mogelijke uitbreiding van vaccinale verplichtingen in Europa. De volgende elementen zouden de Europese gezagsdragers twee keer moeten doen nadenken:

De Commissie heeft geen enkele studie kunnen vinden die de veiligheid van gecombineerde vaccins aantoont (p. 154).
De Commissie heeft gesteld dat “de bij elkaar opgetelde hoeveelheden van de verschillende componenten van de gecombineerde vaccins de maximaal toegelaten hoeveelheden overschrijden boven dewelke de enkelvoudige vaccins niet op de markt mogen gebracht worden.” Dit betekent dat in de gecombineerde vaccins de cumulatie van hulpstoffen (bvb. aluminium en kwikzilver), bewaarmiddelen en biologische contaminanten – virussen, bacteriën, mycoplasma’s en mycobacteriën, evenals foetaal humaan DNA en dierlijk DNA, afkomstig van organische kweekculturen voor de productie van vaccins – niet getest werd.
“De vaccins met een groot aantal componenten, maar ook met een grote variëteit aan vreemde componenten, veroorzaken meer neveneffecten .” (p. 139)
De Commissie maakt zich onder andere zorgen over het gebruik en de veiligheid van de vaccins met aan de basis aluminiumhulpstoffen (p. 160) (genre hexavalente vaccins, ook aangeraden bij kinderen), over het terugvinden van hoge concentraties menselijk en dierlijk DNA in bepaalde vaccins (BMR) en over de aanwezigheid van ontstekingsbevorderende nano-partikels die alle vaccins vervuilen (pp. 157, 159, 165).

In de aanbevelingen van de Parlementaire Commissie betreffende immunisatie staat onder andere het volgende:

Geïsoleerde vaccins en dosissen gebruiken in plaats van gecombineerde vaccins (p. 186).
Niet meer dan vijf vaccins (van verschillende vaccin-stammen) toedienen bij een doktersbezoek.
Een individuele evaluatie van het  risico vòòr de vaccinatie (pp. 126, 186) op basis van voorafgaande bloedtesten en kennis van de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Deze testen zijn bedoeld om  wijzigingen in het immuunsysteem vast te stellen, zoals haar hyperactivatie. De Commissie heeft éénentachtig te testen elementen geïdentificeerd naast de actieve componenten van de vaccins (p. 170). In de bijsluiters van de vaccins staan ook nog letterlijk aanbevelingen om de gezondheidstoestand van de te vaccineren persoon te evalueren op het ogenblik van de toediening van het vaccin (pp. 143, 148). Uitgaande van de informatie uit deze bijsluiters heeft de Commissie een reeks ziektes opgenoemd die een contra-indicatie vormen voor vaccinatie. Het aantal mogelijke bijwerkingen opgenomen in de onderzochte bijsluiters voor de militairen bedraagt tweehonderdveertig (p. 174). (We vermelden hierbij dat de Commissie enkel de bijsluiters van de fabrikanten heeft geanalyseerd, maar dat het aantal bijwerkingen vermeld in de opvolgingsverslagen veel nog groter is.)
Een opvolging op lange termijn van elk individueel vaccin (1, p. 154).
Niet opnieuw vaccineren voor een ziekte waartegen reeds immuniteit is opgebouwd, zoals bij mensen die reeds kinderziektes hebben doorgemaakt.

In de aanbevelingen van de Parlementaire Commissie betreffende een veiliger vaccinatiepolitiek staat het volgende:

De ontwikkeling van gezuiverde vaccins om de opstapeling van toxische componenten te beperken (p. 155).
Studies die een evaluatie mogelijk  maken van de effecten en de veiligheid rond vaccinaties en dit op middellange en lange termijn. De meeste vaccins worden over een zeer korte periode geëvalueerd, het gaat dan over enkele dagen of weken, in het algemeen over minder dan één maand na toediening (p. 155, 185).
Beter onderzoek naar de componenten van de vaccins, o.a. naar de hulpstoffen en de contaminanten.

Wat aan deze kant van de Alpen waar is, is aan de andere kant een vergissing!

Lezing van dit super-officieel rapport roept dan ook een aantal vragen op :

Wanneer een militair risico’s loopt met vijf vaccins, wat moeten we dan denken over  negen, elf of éénentwintig vaccins (bvb. Hexavalent 8 stammen + Prevenar 13 stammen) voor onze kinderen ?
Wat zal Minister van Volksgezondheid Agnès Buzin (in Frankrijk nvdr) te vertellen hebben over de conclusies van dit rapport, zij die onlangs nog verklaarde: “ We zijn er zeker van dat deze vaccins onschadelijk zijn “ ?
Kunnen de Europese gezagsdragers  in eer en geweten de conclusies van dit rapport naast zich neerleggen en resoluut kiezen voor de vlucht vooruit aan de hand van het voorstel van resolutie van het Europees Parlement  aangaande de weerstand tegen vaccinatie, dat nu op tafel ligt?

Blijkt inderdaad dat Artikel 3 van het voorstel tot resolutie van het Europees Parlement “onderstreept dat de vaccins veilig zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, aangezien een erkend vaccin grondig is getest met veelvuldige klinische proeven, alvorens het gebruik ervan wordt goedgekeurd, en nadien regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd nadat het op de markt is gebracht”.

We zullen u op de hoogte houden van de voortgang van dit Europees project en hoe u in actie kunt komen, maar weet nu al dat een kopie van dit rapport overhandigd werd aan het Europees Parlement. De Europese Afgevaardigden  zullen niet kunnen zeggen dat ze het niet wisten.

Referenties:

Het volledig rapport van de Italiaanse Parlementaire Commissie Is terug te vinden op deze pagina, of via Google.

De vertaling van het rapport in het Engels is gevalideerd door het Hof van Genua

Bron : Alternative Santé

Bron : Initiative Citoyenne: Vaccins: un rapport parlementaire italien explosif.

Bijlage: