CLB-brief begeleidend schrijven ouders

Beste ouder, 

Hierbij vind je een brief die wij als ouderraad hebben opgesteld in verband met de controle op de werking van het CLB op de school van onze kinderen.

We maken ons namelijk zorgen over een aantal slechte ervaringen van ouders waarbij hun kind, ondanks expliciete schriftelijke weigering, toch gevaccineerd werd door het CLB.  Wij vinden dit ongehoord en willen voorkomen dat dit in de toekomst nog zou gebeuren.

Deze brief is bedoeld als steun en aansporing voor de directie om strikt toe te zien op het respecteren van onze beslissingen aangaande de gezondheid van onze kinderen.  We vinden het de evidentie zelf dat wij als ouders het laatste woord krijgen wat dit betreft.  Nochtans wordt deze evidentie door het CLB in vraag gesteld en worden de beslissingen van ouders soms met de voeten getreden.

Het CLB beroept zich daarbij op een richtlijn van de WereldGezondheidsOrganisatie waarbij deze laatste oproept om het simpele feit dat men zijn kind op de dag van het medisch schooltoezicht naar school stuurt te interpreteren als een “inherente toestemming” voor medische ingrepen, inclusief vaccinatie.  Wij als ouderraad kunnen ons daar niet bij neerleggen en roepen de directie op om te waken over het respecteren van ons beslissingsrecht als ouder.

Wettelijk gezien is er geen enkel excuus om een kind onder de twaalf jaar te onderwerpen aan een medische handeling zonder onze toestemming, zo veel is zeker.

Tussen 12 en 14 jaar bestaat er een grijze zone waarin het CLB een achterpoortje in de Wet op de Patiëntenrechten gebruikt (of misbruikt) om het beslissingsrecht van de ouders te omzeilen.  Het CLB gaat er van uit dat, na een “goed informatief gesprek” tussen hen en de leerling, deze laatste autonoom kan beslissen om zich te laten inenten, zelfs ondanks de weigering van de ouders.

Vanaf 14 jaar heeft de leerling so wie so het recht om zelf te beslissen.

Tot het achterpoortje in de wet gewijzigd wordt moeten wij dus zelf op onze strepen staan om onze rechten te doen respecteren.

Deze brief is bedoeld ter ondersteuning van de directie zodat ze gemotiveerd blijft deze belangrijke kwestie in goede banen te leiden.

Het is niet onze bedoeling vaccinatie aan- of af te raden, enkel om onze beslissing als ouder, in welke richting ook, te doen respecteren.

We hopen dat u zich bij ons initiatief zal aansluiten en uw copij van de brief aan de directie zal overmaken, liefst gebundeld door de voorzitter van onze ouderraad.

Concreet: wat te doen?

  1.     Bent u het eens met alle onderzoeken en ingrepen, dan is er geen probleem en bevestigt u dit op de brief die u van het CLB ontvangt.
  2.     Bent u het niet eens met bepaalde onderzoeken of ingrepen, bijvoorbeeld vaccinatie, dan zijn er meerdere opties:
  • uiteraard weigert u de ingreep op het keuzeblad dat u van het CLB krijgt/ gekregen heeft.  Het is belangrijk te weten dat u een voorgaande toestemming ten allen tijde nog kan herroepen;
  • u vult bijgevoegde brief aan de directie in en overhandigt die;
  • u laat bovendien op voorhand door uw kind zelf een weigering op papier zetten, ondertekenen en afgeven aan het CLB op de dag van het medisch schooltoezicht;
  • u begeleidt uw kind naar het medisch schooltoezicht;
  • u houdt die dag uw kind thuis van school.