Corvelva

Corvelva

Wie of wat is Corvelva?

CORVELVA (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni) is een Italiaanse oudervereniging voor de bescherming van de vrije keuze van vaccinatie (www.corvelva.it).  De groep bestaat reeds 25 jaar. Sinds vorig jaar is de organisatie echter in een enorme stroomversnelling terecht gekomen.

In 2018 publiceerde de Italiaanse overheid, na 18 jaar wetenschappelijk onderzoek,  het beruchte ‘Uraniumrapport’ (zie ’t Prikje juni 2018 p. 3).  Daarin werden de vele problemen onderzocht die zich stelden bij Italiaanse militairen na vaccinatie: onverklaarde overlijdens, kanker, auto-immuunziekten enz..  De conclusie was duidelijk: kanker en auto-immuunziekten staan in verband met de veelvuldige combi-vaccins die militairen krijgen toegediend .  Op basis van dit parlementair onderzoek werd een hele reeks aanbevelingen geformuleerd, zoals het gebruik van enkelvoudige vaccins in plaats van combinatievaccins; gebruik van vaccins met maximum 5 antigenen; voorafgaandelijk onderzoek naar eventuele overgevoeligheden voor 81 bestanddelen van de vaccins; het respecteren van de bekende contra-indicaties; een lange termijn opvolging per vaccin qua nevenwerkingen; het vooraf bepalen van reeds bestaande immuniteit voor de ziekten waartegen men wenst in te enten; en de ontwikkeling van vaccins met minder onzuiverheden.  

Wat voor Italiaanse militairen geldt, geldt ook voor burgers, waar dan ook!

Een van de medewerkers aan het rapport was Loretta Bolgan, doctor in de farmaceutische wetenschappen.  Zij verklaarde zich akkoord met CORVELVA om in de nasleep van het Uraniumrapport verder onderzoek te verrichten.  Meer bepaald zouden een aantal vaccins in detail worden geanalyseerd om te verifiëren of de inhoud ervan overeen kwam met de officiële beschrijving van de producenten (datasheet), en op de eventuele aanwezigheid van contaminaties (vervuiling).  De kosten daarvoor werden gedragen door vrijwillige bijdragen van de leden van Corvelva, gewone ouders dus.  Tot nog toe werd reeds 80.000 euro bijeengehaald. Een hele inspanning, maar dat garandeerde wel 100% de onafhankelijkheid van het onderzoek.

In eerste instantie werden vier vaccins onder de loep gehouden: Infanrix Hexa, Priorix Tetra, Hexyon en Gardasil 9.  En de resultaten overtroffen alle verwachtingen.  Niet alleen werden er een heleboel contaminaties in de vaccins teruggevonden die er absoluut ontoelaatbaar waren,  bovendien bleek dat er vaak NIET in zat wat er moest in zitten, namelijk de antigenen die voor de nodige antistofproductie moesten zorgen!  Onvoorstelbaar en toch onomstotelijk bewezen.  Op de koop toe werden er belangrijke verschillen vastgesteld tussen de verschillende loten (productie-eenheden).  Dit werpt torenhoge vragen op over zowel de werkzaamheid als de veiligheid van de onderzochte vaccins.  We zullen deze vaccins dan ook even meer in detail bekijken.

PRIORIX TETRA

(vaccin tegen rodehond, bof, mazelen en windpokken), van GSK

Hier toonde de analyse belangrijke verschillen aan tussen de verschillende loten.  Verder stootte men op volgende problemen:

 • Naargelang het lot werden 29 à 43%  niet te identificeren signalen opgevangen.  Dit duidt op de aanwezigheid van stoffen die in geen enkele van de internationaal te raadplegen databases terug te vinden zijn.
 • Verder waren er zeer toxische bestanddelen aanwezig die in de opgegeven samenstelling niet terug te vinden waren.
 • Het vaccin bevat meerdere stoffen die aanleiding kunnen geven tot allergische reacties.
 • Het bevat eiwitten van menselijke en dierlijke oorsprong die overgevoeligheidsreacties en allergieën kunnen uitlokken, evenals auto-immuun reacties.
 • Het bevat tevens meerdere antibiotica, waarvan sommige niet aanvaardbaar (penicilline, cephalosporines), anti-onkruidmiddelen, anti-worm middelen, morfine metabolieten.
 • Van alle samenstellende virussen werden gemuteerde vormen teruggevonden.
 • Menselijk genetisch materiaal (DNA) was aanwezig, namelijk van een mannelijke geaborteerde foetus van 16 weken oud. Op de cellen van deze foetus wordt namelijk het rodehond vaccin gekweekt (MRC-5 cellen).  Het DNA was aanwezig in hoeveelheden van 1,7 tot 3,7 µg, dit is 325 keer de maximaal toegelaten limiet, of 325.000 keer hoger dan de EMA-limiet voor kankerverwekkende stoffen.
 • Contaminerende retrovirussen, namelijk homaan endogeen retrovirus, paarden infectieus anemie retrovirus, vogel leukosis virus, en HERV-H/env62 virus.  Retrovirussen kunnen bij de mens auto-immuunziekten uitlokken.  Het HIV-virus is een typisch voorbeeld.  Retrovirussen zijn potentieel gevaarlijk en daarom totaal onaanvaardbaar in vaccins.  Het feit dat ze toch aangetroffen worden in vaccins bewijst dat er ofwel geen controle bestaat op de aanwezigheid ervan, of dat de aanwezigheid bekend is maar tegen alle regels in toch gedoogd wordt door de producent.
 • Aluminium was aanwezig.  Aluminium bindt een aantal toxische stoffen zodat ze niet langer door het lichaam worden erkend en uitgescheiden. Het stapelt zich op in immuuncellen (macrofagen) die kunnen doordringen tot in de hersenen.

Sterker nog dan de aanwezigheid van al deze onaanvaardbare contaminaties is de afwezigheid van het rodehond-antigeen.  Dit werd slechts teruggevonden in hoeveelheden die zo minimaal waren dat ze geen rol van betekenis kunnen spelen in de vorming van beschermende antistoffen.  Met andere woorden: een vrouw die zich laat inenten met Priorix Tetra ter voorbereiding op een zwangerschap is er aan voor de moeite!  De vraag is of dit eveneens geldt voor het Priorix vaccin dat bij ons gebruikt wordt, maar die kans is bijzonder groot.

De virussen in het vaccin zijn quasi-species, dit is een verzameling mutanten die erg lijken op het oorspronkelijk virus maar toch verschillen.  Zij reageren met virussen in het vaccin en in de omgeving.  

Daardoor is het virus bij de gevaccineerde verschillend, zowel van dat van het vaccin als van de circulerende wildvirussen.  

 

INFANRIX HEXA

(vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, Hib en hepatitis B), GSK

Er werden in het vaccin een aantal ontoelaatbare stoffen aangetroffen. Hieronder:

 • 65 contaminaties waarvan 35 herkenbaar;
 • 7 chemische toxines, waarvan de veiligheid niet kan gegarandeerd worden;
 • 16 vrije peptiden (aminozuur ketens) van bacteriële oorsprong of schimmels.  Bacteriële peptiden veroorzaken allergieën en auto-immuun reacties.
 • een macromolecule, niet oplosbaar en niet fragmenteerbaar, vermoedelijk bestaande uit een conglomeraat van de 8 te verwachten antigenen.

Deze acht afzonderlijke antigenen die volgens de beschrijving van de samenstelling in het vaccin moeten zitten en de productie van antistoffen moeten garanderen waren echter AFWEZIG.  Voor alle duidelijkheid: dit betekent dat het vaccin NIET beschermt tegen eender welke ziekte waartegen het bedoeld is.  

Ter informatie: dit vaccin werd in België gebruikt tussen 2004 en juni 2018, dus 15 jaar lang.  De kostprijs per dosis in 48,81€; er werden gemiddeld 208.000 dosissen per jaar toegediend.  Dit betekent een totale kostprijs van 205. 002.000 €, betaald door de belastingbetaler, u en ik dus. Compleet weggegooid geld!  Om nog te zwijgen over de bijwerkingen van het vaccin (cfr. bijsluiter), en de bijkomende kost daarvan voor de samenleving.

 

HEXYON

(vaccin tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, Hib en hepatitis B), Sanofi Pasteur

Was onze overheid op de hoogte van het failliet van Infanrix Hexa?  Het antwoord hierop zullen we wellicht nooit vernemen.  Feit is dat men midden 2018 besloot Infanrix Hexa te vervangen door het gelijkaardige Hexyon.  Ander en beter?

Ook hier was de samenstelling van het vaccin bepaald verrassend, en niet conform de officiële gegevens.

 • Chemische contaminatie uit het productieproces of door cross-contaminatie met andere productielijnen: 216 signalen, waarvan 30% onbekend;
 • 16 chemische toxines
 • Glutaraldehyde
 • Antigenen van difterie, tetanus en kinkhoest (zoals verwacht)
 • bacterieel DNA afkomstig van cultuurbodems (gebonden aan aluminium?).  Dit kan ontstekingsreacties uitlokken, zowel lokaal als algemeen.  Het kan ook leiden tot auto-immuunreacties, en zelfs tot integratie in het menselijk DNA. Mutaties van ons eigen DNA onder invloed hiervan is dus mogelijk.
 • Apen DNA (niet vernietigd door formaldehyde en glutaraldehyde tijdens het productieproces).  Mogelijks nog versterkt door binding aan aluminium.
 • Virussen, waaronder de tetanus faag die kan leiden tot auto-immuun ziekten, zeker wanneer ze gebonden wordt aan aluminium, en het SV40-virus, dat eveneens aanleiding zou kunnen geven tot integratie in menselijk DNA.
 • RNA uit cultuurbodems; in aanwezigheid van aluminium kan dit aanleiding geven tot aanhoudende ontstekingen en auto-immuniteit.
 • van poliovirus 1 & 2 werd het genoom (genetisch materiaal) teruggevonden wat niet aanwezig mag zijn in het vaccin (wel de kapsel-antigenen).

De risico’s van al deze stoffen zijn dus auto-immuniteit, locale en algemene ontstekingsreacties, en genetische mutaties.

Wat echter ook hier NIET werd teruggevonden zijn de antigenen van hepatitis B, Haemophilus infuenzae type b (Hib) en polio (type 1, 2 en 3).  Het vaccin beschermt dus NIET tegen deze ziekten!

 

GARDASIL 9

(negenvoudig vaccin tegen HPV, en bedoeld tegen baarmoederhalskanker), MSD

Om te beginnen met het pijnlijkste:  ook hier werden géén antigenen teruggevonden tegen stam 11 en 58.  Gardasil 9 is dus de facto Gardasil 7, en beantwoordt niet aan de beschrijving van de bijsluiter.

Wel aanwezig waren:

 • HPV stam 20 die niet in het vaccin thuishoort;
 • chemische contaminaties: 338 signalen waarvan 22% niet thuis te brengen; 
 • 10 chemische toxines
 • bacterieel DNA bedroeg 54% van het totaal DNA.  Dit kan leiden tot allergie, ontstekingen en auto-immuniteit;
 • menselijk DNA, wat absoluut niet toelaatbaar is in een vaccin;
 • muis DNA;
 • HPV-DNA (met name het L1-fragment), gebonden aan aluminium, aanwezig in macrofagen; de mogelijkheid tot integratie in ons menselijk DNA is reëel; dit kan leiden tot ontstekingen en auto-immuniteit;
 • fagen: dit zijn virale deeltjes die zich mogelijks kunnen integreren in het bacterieel DNA van de flora;
 • molluscum contagiosum virus (parelwratten virus);
 • retrovirussen, met risico op integratie in ons DNA, kankervorming en mutaties.  Concreet werd het muizen leukemie virus teruggevonden, evenals het menselijk endogeen retrovirus K.
 • synthetisch RNA, met mogelijkheid tot recombinatie met menselijk DNA;
 • gist RNA, wat aanleiding kan geven tot allergische reacties; L-BC virus en Naravirus;
 • infectieus paarden anemie virus;
 • muis leukemie virus waarvan zowel DNA als RNA, en dus actief!

Samenvattend kunnen we stellen dat geen van de onderzochte vaccins voldoen aan de officiële beschrijving, zowel qua aanwezigheid van essentiële onderdelen als qua toxische producten.  Dit stelt niet alleen ernstige vragen over zowel de werkzaamheid als de veiligheid van deze vaccins, het betekent niets minder dan dat deze vaccins door de verantwoordelijke overheid (EMA) stante pede van de markt moeten worden gehaald tot de vastgestelde problemen zijn opgelost.

Het feit dat deze vaccins wél in gebruik zijn doet ernstige vragen rijzen, zowel over de interne controle van de producerende firma’s, als over de controles die het EMA (European Medicines Agency) had moeten uitvoeren voor deze vaccin op onze markt werden toegelaten.  Een en ander toont aan dat zowel de productie als de licentie van vaccins helemaal niet volgens het boekje verlopen.

De onderzoeken van Corvelva zijn nog lang niet afgesloten.  Er staan nog tal van bijkomende analyses op de agenda.  Koken kost echter geld, wetenschappelijk onderzoek nog veel meer.

Om het verder onderzoek van Corvelva mogelijk te maken vragen wij u uw genereuze bijdrage te storten op ons rekening nummer BE07 7755 9516 7466 met vermelding Corvelva.  Wij zorgen dan dat uw centen voor 100% aan het verdere onderzoek besteed worden.