De wetteloosheid onder corona

Een van de meest opmerkelijke fenomenen tijdens deze coronacrisis is de totale teloorgang van elke vorm van wettelijkheid.  De sfeermakerij door de media bepaalt wat kan en wat niet kan, wetten blijken totaal onbelangrijk geworden te zijn.  Enkele voorbeelden?

Meest frappant zijn natuurlijk de coronamaatregelen.  Die worden door de meeste burgers beschouwd als wettelijk en dwingend, terwijl ze dat niet zijn.  Het Ministerieel Besluit van minister Verlinden is nooit omgezet in een wet, en is daarom niets meer dan wat het is: een richtlijn.  Een richtlijn kan je volgen of niet, naar keuze.  Als je die niet volgt is dit niet juridisch strafbaar.  Meer nog: het MB is door de rechter in kortgeding in Brussel op 31 maart, met onmiddellijke ingang, buiten werking gesteld.  Dit totdat de minister de wettelijkheid ervan kon aantonen, wat niet gebeurd is, of tot er een pandemiewet gestemd werd in het parlement, en gepubliceerd in het Staatsblad. De wet is in juli goedgekeurd, maar daarmee nog niet van kracht. Met andere woorden: op dit moment (eind juli 2021) is GEEN ENKELE CORONAMAATREGEL WETTELIJK VAN KRACHT.  Coronaboetes zijn dan ook totaal illegaal, je hoeft ze dus niet te betalen!  Krijg je toch een boete, dan moet je die aanvechten via het formulier dat je daartoe kan uitprinten (vermeld op de boete) en aangetekend versturen.  Voor de rechtbank krijg je, zo lang de wettelijke situatie niet geregeld is, hoogstwaarschijnlijk gelijk!

Wat wel van kracht is, is artikel  563 bis van het strafwetboek, de fameuze Boerkawet, die iedereen VERBIEDT zich met gezichtsbedekkende kledij in het openbaar te vertonen.  U begrijpt het goed: iedereen die zich op straat vertoont met een mondmasker overtreedt de wet!  Toch worden alle burgers met mondmasker gerust gelaten, en worden zij die geen masker dragen lastig gevallen, beschimpt en eventueel beboet.

Een andere uiting van wetteloosheid is de vrijheid die winkeliers zich permitteren om maatregelen op te leggen.  In veel zaken word je niet bediend, of wordt zelfs de politie er bij geroepen, als je geen mondmasker draagt.  Daarbij wordt opnieuw verwezen naar “de maatregelen” die, zoals gezegd, geen enkele kracht van wet hebben.  Erger nog: er wordt verwezen naar een papier aan de ingang van de zaak die het dragen van een mondmasker verplicht stelt.  U als klant wordt dan geacht dit advies op te volgen.  Ook dit is onwettig.  Dergelijke boodschap roept u op om inbreuk te plegen op de (Boerka-)wet, en dat kan niet.  Winkeliers moeten gaan beseffen dat ze zich aan de wet moeten houden, en dat geen enkele verplichting die tegen die wet indruist ook maar enige waarde heeft.  Trouwens, waar eindigt dit?  Wat als morgen een winkelier een papier aan de deur hangt met de boodschap “Turken niet toegelaten”?  Of: “Joden verboden”?  “Holebi’s niet welkom”? Moeten alle Turken, Joden en holebi’s zich daar dan aan houden?  Neen!  Toch wordt door de politie zelf naar dergelijke illegale pamfletten verwezen om de bewuste klant in het ongelijk te stellen.  

Er heerst discriminatie op basis van de medische toestand.  Werkgevers en winkeliers permitteren zich om een medisch attest van vrijstelling van mondmasker gewoon naast zich neer te leggen.  Kan niet, maar de werknemer is bang om ontslagen te worden voor een of andere nep-reden, en slikt de beslissing… Zelfs wat we binnenshuis doen of laten wordt aan banden gelegd.

Illegaal is eveneens de discriminatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.  Opnieuw: er bestaat geen enkele wettelijke grond om dergelijke discriminatie door te voeren.  De Europese Raad heeft zelfs expliciet opgeroepen dit niet te doen.  Toch permitteert de overheid zelf zich om deze discriminatie door te voeren.  De Greenpass is een duidelijk voorbeeld. Reizen, festivals enz. worden een voorrecht voor wie bereid is deel te nemen aan een medisch experiment van nooit geziene omvang.  Eindigen we binnenkort dan toch in een maatschappij waar je zonder vaccin niet naar de kapper kunt, of naar de bank, de bus op mag, of geweigerd wordt in het ziekenhuis?  Deze schendingen van onze rechten zijn bijzonder grof maar worden in Duitsland en Oostenrijk reeds toegepast.  Het zal in eerste instantie van onszelf afhangen of die tendens tot discriminatie wordt doorgetrokken of niet.  Met alle wettelijke middelen moeten we elke inbreuk tegen onze fundamentele gelijkheid bestrijden.  Op basis van onze fundamentele gelijkheid moet iedereen recht krijgen op een Greenpass.  Waardoor je hem inderdaad beter meteen kan afvoeren.

En het gaat natuurlijk nog verder, want zelfs de meest fundamentele mensenrechten werden in het heetst van de crisis door de overheid met de voeten getreden.  Ons recht op vrije beweging, recht op vergadering en sociale contacten werden aan banden gelegd.  De beperkingen van onze bewegingsvrijheid tijdens de tweede lockdown waren niet minder dan een onwettige vrijheidsberoving.  Recht op arbeid, recht op onderwijs, het werd allemaal illegaal weggeveegd.  Het sluiten van scholen, op basis van één enkele waardeloze positieve PCR-test.  De gijzeling van ouderen in de woonzorgcentra.  Zonder geldige reden, want die maatregelen hebben niet bijgedragen tot het bedwingen van de epidemie.  

Ook het recht op vrije meningsuiting staat zwaar onder druk.  Iedereen die tegen de stroom in zwemt krijgt meteen een golf van kritiek over zich heen, alweer aangewakkerd door de media die laten uitschijnen dat alles ok is met de maatregelen, en doen alsof iedereen het er mee eens is.

Wanneer je daarbij als niet-gevaccineerde ook nog bedreigd of beschimpt wordt valt dit onder ‘belaging’.  Dit is een inbreuk tegen de Strafwet (art. 442 bis).  Je hebt dus het volste recht om iedereen die zich hieraan bezondigt aan te klagen voor de rechtbank.

Ouders wordt het recht ontnomen om te beslissen over de vaccinatie van hun kinderen. Vanaf 14 jaar kan men je ouderlijk gezag gewoon negeren.  Experimentele vaccins worden massaal toegediend aan jongeren met als lokmiddel het kunnen deelnemen aan zomerfestivals.  Walgelijke manipulatie is dit, maar het werkt.

Het stigmatiseren van niet-gevaccineerden als bron van besmetting van de anderen, en als oorzaak voor het aanslepen van de (fictieve) pandemie is eveneens een vorm van ongeoorloofde discriminatie.  Zonder enige feitelijke grond overigens.  Het opzetten van gevaccineerden en niet-gevaccineerden tegen mekaar is een vorm van racisme.

De privacy wordt op nooit geziene manier geschonden.  In een tijd waar GDPR-regeltjes de norm zijn wordt de vloer aangeveegd met het medisch geheim.  Banken wijzen je op het feit dat je nog niet gevaccineerd bent wanneer je je account opent.  Apothekers spreken je in aanwezigheid van andere klanten aan over je vaccinatiestatus.  Werkgevers en collega’s willen weten of je gevaccineerd bent of niet, terwijl ze daar geen uitstaans mee hebben. Zelfs winkeliers kunnen via de greenpass inzage krijgen in je vaccinatiestatus.  Privacy is uit het woordenboek van het Nieuwe Normaal geschrapt.

De lichamelijke integriteit wordt dag in dag uit belaagd, met een experimenteel coronavaccin en met PCR-testen die fysieke schade toebrengen.

De geïnformeerde toestemming (Informed Consent) bij vaccinatie wordt met de voeten getreden.  De meeste kandidaten zijn zich niet bewust van het feit dat ze deelnemen aan een medisch experiment, noch van de mogelijk medische gevolgen van de vaccinatie.  Een bijsluiter met dergelijke informatie wordt niet verstrekt.  Nochtans gebiedt de Wet op de Patiëntenrechten van 2002 zeer duidelijk dat deze informatie moet verstrekt worden.  

Het niet meedelen dat het vaccin experimenteel is, is een inbreuk op de Code van Nuerenberg, opgesteld met internationale steun na de Tweede Wereldoorlog om de wantoestanden van tijdens de oorlog voorgoed onmogelijk te maken.  In het Nieuwe Normaal wordt deze code dagelijks geschonden.

Het onthouden van een efficiënte behandeling van Covid-19 patiënten (met ivermectine, hydroxychloroquine, chloordioxide, zink en vitamine D), ja zelfs het ontkennen van het bestaan van een dergelijke behandeling, is eveneens een inbreuk op het recht van die patiënten op de best mogelijke behandeling.  Het onthouden van deze behandeling heeft talloze patiënten nodeloos de dood ingejaagd.  De frauduleuze kritiek op deze medicijnen (cfr. The Lancet i.v.m. HCQ) is misdadig.

Het afkeuren of zelfs verbieden van het gebruik van deze behandelingen (in Nederland zelfs met monsterboetes bij niet naleving) vormt een onaanvaardbare inbreuk op de therapeutische vrijheid van de arts.  Idem wat betreft de verplichting voor alle artsen door hun Orde om patiënten te overhalen om zich te laten vaccineren.

De ontwikkeling van vaccins in sneltempo, terwijl dit enkel mocht in afwezigheid van medische alternatieven, was op zich al totaal frauduleus.  Dit fasttracken heeft tot gevolg dat onveilige en onvoldoende geteste vaccins op grote schaal worden toegediend, met alle medische rampen van dien.  Bovendien wordt dit medisch experiment jarenlang volgehouden (tot eind 2023) zonder grondige tussentijdse evaluatie, en met de wetenschap dat er zich dagelijks ernstige complicaties voordoen.

Wanneer het vaccin verplicht zou worden, met alle gezondheidsrisico’s van dien, terwijl er een medisch alternatief voorhanden is, dan zou dit ook illegaal zijn.

De financiële beloning van ziekenhuizen voor Covid opnames en -overlijdens vormen nog steeds een immoreel misbruik van overheidsgelden, terwijl ze een uitgesproken stimulus vormen voor het vervalsen van de coronacijfers waarop ‘experten’ zich beroepen om het beleid te bepalen.

Het doorgeven van vervalste cijfers qua opnames en overlijdens ten gevolge van Covid-19 is zonder meer strafbaar.  Nochtans wordt uit steeds meer getuigenissen duidelijk dat dit in de meeste ziekenhuizen de regel is, blijkbaar onder druk van ‘bovenaf’ (de politiek dus).  Van enige transparantie in de cijfers van Sciensano is geen sprake.

Misdadig is het belagen van de gezondheid door de mondmaskerplicht.  Arbeiders, bedienden, leerlingen, passagiers… worden een groot deel van de dag gedwongen om te leven in zuurstofnood en met het inhaleren van ziektekiemen.  Dit is een aanslag op de gezondheid van de hele bevolking.

Misdadig ook is het buitensporig geweld van de politie bij de “ordehandhaving”.  Geweld tegenover manifestanten en feestvierders (Terkamerenbos), mondmaskerweigeraars in winkels enz.

Nochtans, we zouden beter moeten weten.  Wie niets leert uit de geschiedenis herhaalt de fouten die vroeger gemaakt werden.  De discriminatie van de Joden voor de tweede wereldoorlog, de boekverbrandingen in pre-Nazi Duitsland effenden de weg voor deze wereldoorlog.  Ook toen was de “publieke opinie”, gestuurd door de Nazi-propaganda, de maatstaf voor wat mensen zich konden permitteren.  Laat ons alsjeblief niet lijdzaam toezien hoe we nu dezelfde weg opgaan, met dit keer de niet-gevaccineerden als kop van jut.