Mexicaanse griep

Ook in België Guillain-Barré verlamming na vaccinatie tegen Mexicaanse griep !!
Miskramen na vaccinatie van zwangere vrouwen !

Hoofdstukken

Historiek, epidemiologie, samenstelling

Begin 2009 kwamen de eerste berichten over een nieuwe griep die ontstaan was in Mexico en zich snel verspreidde over het land, de USA, en waarvan men vermoedde dat hij zich snel over de hele wereld zou kunnen verspreiden. Al snel volgden berichten over dodelijke slachtoffers, vooral - merkwaardig genoed - onder een vrij jonge bevolkingsgroep.

Op 13 mei werd het eerste geval genoteerd in ons land. Op 5 november schat men het aantal gevallen op 127 000. Schat, want men is reeds lang gestopt met het testen van alle verdachte gevallen. De opgegeven cijfers zijn dan ook niets meer dan extrapollaties (berekeningen) op basis van een kleine controlegroep.

[terug naar boven]

Maatregelen / WGO

Er zijn twee houdingen mogelijk tegenover deze griep, zoals overigens tegen eender welke griep: a) hygiënische maatregelen en algemene versterking van de natuurlijke immuniteit; b) vaccinatie. Zoals voorspelbaar wordt het eerste amper vermeld in de marge, en wordt alle aandacht gericht op de vaccinatiecampagne.

Hygiënische maatregelen zijn nochtans van het grootste belang, en wellicht ook efficiënter dan een vaccinatiecampagne. Bovendien zijn er, in tegenstelling tot de vaccinatiecampagne, geen nevenwerkingen.

Wat dient men te doen?

 • de hand voor de mond houden bij hoesten en niezen;
 • thuis blijven als men ziek is, om anderen niet te besmetten en zelf de nodige rust in acht te nemen en uit te zieken;
 • papieren wegwerpzakdoekjes gebruiken;
 • regelmatig de handen wassen;
 • ruimtes regelmatig goed verluchten.

Bovendien is het zeker zinvol een poosje vitamine C of Echinacea-preparaten in te nemen.

[terug naar boven]

Het vaccin: onderzoek; veiligheid; efficiëntie

Het vaccin bevat tal van stoffen die gekend zijn als toxisch en/of gevaarlijk.

 • Het vaccin Pandemrix is gekweekt op eieren en bevat daardoor het Avian Leucosis virus, verantwoordelijk voor leucemie bij vogels. Inbouw van het verantwoordelijke gen in menselijk DNA kan geenszins uitgesloten worden.
 • Het vaccin beval Thiomersal (5µg), een kwikverbinding die zonder meer toxisch is . Daarom werd het product sinds 2000 uit alle vaccins geweerd, maar nu wordt ze terug ingevoerd.
 • Het vaccin bevat formaldehyde; volgens de WGO is dit kankerverwekkend, allergiserend en teratogeen (misvormingen bij de foetus !!) .
 • Het vaccin bevat squaleen. Bij proefdieren bleek dit inderdaad aanleiding te geven tot auto-imuun aandoeningen, vooral arthritis .
 • Het vaccin bevat polysorbaat 80.
 • Het vaccin bevat gentamycine. Dit antibioticum kan aanleiding geven tot allergische reacties, waaronder anaphylactische shock. Het risico op anafylaxie wordt explciet in de bijsluiter vermeld.
 • Vals positieve uitslagen op HIV en hepatitis C zijn mogelijk na vaccinatie (cfr. bijsluiter), hetgeen een onterechte behandeling tegen deze aandoeningen kan uitlokken, met alle gevolgen vandien, niet in het minst op psychisch vlak !

De bijwerkingen vermeld in de bijsluiter bevatten:

 • Zeer zelden: vasculitis met voorbijgaande betrokkenheid van de nieren; Neurologische aandoeningen, zoals encefalomyelitis, neuritis en Guillain-Barré syndroom.
 • Zelden: neuralgie, convulsies, voorbijgaande trombocytopenie; Allergische reacties zijn gemeld, in zeldzame gevallen leidend tot shock.
 • Soms: insomnia, paresthesie, somnolentie, duizeligheid, gastro-intestinale symptomen (zoals diarree, braken, abdominale pijn, nausea), pruritus, rash, malaise; gegeneraliseerde huidreacties, met inbegrip van urticaria; 
 • Vaak: lymfadenopathie, ecchymose op de injectieplaats, toegenomen zweten; rillingen, influenza-achtige ziekte, injectieplaatsreacties (zoals warm gevoel, pruritus); 
 • Zeer vaak: hoofdpijn, artralgie, myalgie, induratie, zwelling, pijn en roodheid op de injectieplaats, koorts, vermoeidheid; 

Hierbij dient er op gewezen dat

 • de klinische ervaring met het vaccin zeer pril is en de gegevens dus zonder twijfel onvolledig zijn;
 • nevenwerkingen zoals vasculitis en Guillain-Barré auto-immuun van aard zijn en dus in wezen ongeneeslijk.  De enige "behandeling" is een massieve immunosuppressie !

 

Bijwerkingen bij ons gemeld

LOCAAL

 • pijn op de injectieplaats (1)

ALGEMEEN

 • koorts (1)
 • vermoeidheid, zwakte (1)
 • koude rillingen (1)

NEUROLOGISCH

 • hoofdpijn (1)
 • nekstijfheid (1)
 • eenzijdige velamming (2)
 • opticus neuritis (ontstoken oogzenuw) (1)
 • Guillain-Barré verlamming (1)

GYNECOLOGISCH

 • Miskramen bij zwangere vrouwen (vooral eerste trimester), 0 tot 3 dagen na vaccinatie !

MENTAAL

 • concentratiestoornissen (1)

[terug naar boven]

Politiek beleid

Qua beleid draaft de Belgische regering braafjes in de pas. Meer nog, ze was de eerste Europese regering om een uitzonderingswet goed te keuren. Maar daarover meer hieronder.

De hele Belgische actie wordt gedragen door de COMMISSIE INFLUENZA. Dit is een speciale werkgroep in de schoot van Volksgezondheid. Voor Vlaanderen wordt de commissie geleid door prof. Marc Van Ranst van de KUL.

De overheid heeft zowel bij monde van prof Van Ranst als via haar persbeleid in beduidende mate bijgedragen tot de angstpsychose die in de hoofden van de bevolking gezaaid werd.

Bovendien heeft de regering alle grenzen van de redelijkheid overschreden door een UITZONDERINGSWET aan te nemen, eerst unaniem goedgekeurd in de commissie volksgezondheid begin oktober, en op 15 oktober ook gestemd in het parlement. Geen enkele partij heeft de moed gehad tegen te stemmen tegen deze aanslag op de democratie. Want dat is wat de uitzonderingswet is. Waarom? Een paar voorbeelden.

 • De overheid behoudt zich het recht voor alle nodige maatregelen te nemen die ze nodig acht om de pandemie in te dijken. Hieronder vallen ook het opvorderen van medisch personeel om te vaccineren.
 • De farmaceutische firma die het vaccin produceert, in ons geval GlaxoSmithKlein, krijgt juridisch carte blanche van de regering, dat betekent dat ze niet kan vervolgd worden in geval van manifeste fouten of tekortkomingen aan het vaccin, of indien gevaccineerden te lijden krijgen van nevenwerkingen. Ook de artsen die meewerken aan de vaccinatiecampagne krijgen volledige juridische immuniteit. Dit zet uiteraard de deur wagewijd open voor misbruiken. Dat dit juist gebeurt bij het gebruik van een vaccin dat zo onvolledig getest is, terwijl het manifest gevaarlijke stoffen bevat, is gewoon misdadig.
 • Slechts in extremis is een amendement aangenomen waarin de Belgische regering zich er toe verbindt de vaccinatie niet algemeen verplicht te stellen. Dan nog is het de vraag of ze zich daar zal aan houden, of dat ze in extremis toch zal beroep doen op “medische overmacht”, of op haar internationale verplichtingen (zie elders) om alsnog een verplichting door te duwen.
 • Het parlement wordt in de hele procedure buiten spel gezet.
 • Apothekers kunnen niet langer hun controlerende en kwaliteitsbevorderende functie uitoefenen, want medicatie zal rechtstreeks via de artsen verdeeld worden.

Dat een veralgemeende vaccinatie niet zo evident is blijkt uit de houding van de Duitse regering. Die beslist pas half november of men een dergelijke vaccinatiecampagne zal invoeren of niet. Indien niet... worden de overtollige vaccins verscheept naar de ontwikkelingslanden. Een dankbare vuilbak voor ons slecht bestede belastgingsgeld ?

In het buitenland is het beleid in verband met vaccinatie een heel stuk voorzichtiger en genuanceerder dan in ons land.

In de USA worden vaccins met adjuvantie verboden voor de hele bevolking. Enkel indien er een nijpend tekort zou optreden aan vaccins zonder adjuvantia wil de overheid desnoods het gebruik van vaccins met adjuvantia overwegen.

In Zwitserland acht men de veiligheid van vaccins met adjuvantia (zoals Pandemrix) bij kinderen en zwangere vrouwen niet bewezen, en opteert men bijgevolg voor andere vaccins.

[terug naar boven]

Business as usual

Dat het bij het hele vaccinatiegebeuren om gigantische commerciële belangen gaat moge blijken uit de volgende cijfers:

 • BELGIË: 12 miljoen dosissen Pandemrix (GSK); kostprijs: 100 000 000 € (cfr. Koppen 05/11/09).
 • DUITSLAND: 50 miljoen dosissen Pandemrix (GSK); kostprijs 600 miljoen tot 1 miljard euro; + 200 000 dosissen Celvapan (Baxter); kostprijs ?
 • FRANKRIJK: 50 miljoen dosissen Pandemrix (GSK); 50 000 dosissen Celvapan (Baxter); 16 miljoen dosissen Focetria (Novartis) met een optie op nog eens 8 miljoen dosissen; 28 miljoen dosissen (Sanofi-Pasteur).
 • NEDERLAND: 34 miljoen dosissen

In totaal produceert GSK (in eerste instantie) 440 miljoen dosissen Pandemrix. Opbrengst: ???

Sanofi-Pasteur doet op 17 juni 100 miljoen dosissen CADEAU aan de derde wereld... Een ideale manier om op een goed blaadje te staan bij de WGO!

Aan Frankrijk verkopen ze 28 miljoen dosissen à 6,25 €/stuk, met een optie op nog eens 28 miljoen extra dosissen.

Novartis produceerde op 2 november reeds 42 miljoen dosissen van zijn vaccin Focetria, en voorziet de productie van 90 miljoen dosissen. Prijs per stuk: 9,34 €.

Les echos (Frankrijk) publiceerde dat de vaccins tijdens het vierde kwartaal gigantische winsten gaan opleveren voor de betrokken farmaceutische firma's: 1,114 miljard € voor GSK, 270 à 470 miljoen € voor Novartis, 335 miljoen € voor Sanofi-Aventis.

Daar bovenop heeft GSK nog behoorlijke winsten uit de verkoop van mondmaskers (ActiProtect), en het antivirale medicament Relenza (202,7 miljoen €, enkel al in het derde trimester van 2009).

[terug naar boven]

Reacties in België en buitenland

Enerzijds is er de reactie van de bevolking. Over het algemeen wordt het vaccin lang niet zo goed onthaald als de campagneleiders zich wellicht gedroomd hadden.

 • In Finland wees destijds volgens enkele onderzoeken 61 tot 70% van de bevolking het vaccin af.
 • In Denemarken weigeren eveneens 70% van de artsen en politiediensten hun medewerking aan de vaccinatiecampagne. http://politiken.dk/newsinenglish/art4822886/Docs-and-cops-decline-H1N1-...
 • In Duitsland is het protest algemeen. Slechts 13% van de mensen is van plan zich te laten vaccineren. Der Spiegel publiceerde een vernietigend artikel over het vaccin.
 • In Polen WEIGERT DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, Eva Kopacz, DE VACCINATIECAMPAGNE TE LANCEREN. Ze baseert zich daarbij op verschillende argumenten:
  • Het beperkt aantal zieken (193 gevallen op 05/11);
  • Het goedaardig karakter van de H1N1-griep.
  • Het totale gebrek aan bewijzen voor de veiligheid van het vaccin.
  • Het illegale karakter van meer dan 20 geheime clausules die de farmaceutische firma's aan hun contracten toegevoegd hebben !!

Het hoeft geen betoog dat zij zwaar onder druk staat om haar beslissing te herzien. De bevolking draagt haar echter op handen omdat ze de volksgezondheid laat primeren op de hebzucht van de farma-industrie.

Anderzijds verheffen steeds meer wetenschappers en medici hun stem tegen de vaccinatiecampagne. Het is zonneklaar dat er in de wetenschappelijke wereld de grootste onenigheid bestaat over de veiligheid van de vaccins en de te volgen politiek.

dr. Wolf-Dieter Ludwig, voorzitter van de geneesmiddelencommissie van de Duitse artsenkamer, komt er rond voor uit: "Wij zijn niet gelukkig met deze vaccinatiecampagne. De medische overheid heeft zich op sleeptouw laten nemen door een campagne van de farma-industrie die met een schijnbare dreiging veel geld wilden verdienen."

[terug naar boven]

Gevolgen van vaccinatie

De gevolgen van vaccinatie met het A/ H1N1 vaccin blijven niet uit.

BELGIE: Patiënt 1

Ik liet het vaccin zetten op 30-10, dus vrijdag, rond 12 u 30. Enkele uren later kreeg ik veel pijn op de inspuitplaats en werd ik heel moe. Kon me 's avonds niet meer concentreren en ging slapen om 22u. Om 3u werd ik wakker met hevige hoofdpijn en ik had het heel koud. Voelde me te moe om op te staan, maar na een half uur ben ik toch naar beneden gegaan om een pijnstiller te nemen want op dat moment was ik aan het klappertanden en had ik ijskoud.

Ik had ook een stijve nek dezelfde kant als de inspuitplaats. Een beetje later barstte het zweet me uit. Daarna goed geslapen en ben gaan werken. Ik kreeg regelmatig pijnscheuten in de kuit van mijn linkerbeen. In de namiddag terug heel moe en hoofdpijn. Terug een pijnstiller moeten nemen. Idem voor zondag. Vandaag dinsdag nog pijn op de inspuitplaats maar het is te doen.Ook nog lichte hoofdpijn.

Ik werk op een kinderafdeling en er werd sterk aanbevolen om me te laten vaccineren. Had ik de nevenwerkingen op voorhand geweten dan had ik het niet laten doen. Pas na de vaccinatie kreeg ik een papier met de vermeldingen ervan.

BELGIE: Patiënt 2

Bron: De Zondag 22/11/2009 P. 2

"In Bonheiden werd een 62-jarige man opgenomen met ernstige symptomen van Guillain-Barré-Syndroom, een kwalijke spierziekte. Zijn familie zit een verband met het vaccin tegen de Mexicaanse griep, dat de man enkele weken geleden kreeg toegediend.

Dochter Sandra Van Moerkerke: "Volgens de gehandelende artsen zijn er drie mogelijke oorzaken voor de Guillain-Barré van papa: of een operatie, of een infectie, of een vaccinatie. De eersrte twee kunnen we vrijwel uitsluiten, dus blijft enkel het vaccin tegen de Mexicaanse griep over. Mama kreeg het als risicopatiënte en papa uit voorzorg ook. Hij is een hele actieve man die nog regelmatig gaat lopen, tot hij vorige week plots nog amper kon stappen. Ook in zijn gezicht vertoont hij verlammingsverschijnselen. Papa wordt momenteel kunstmatig beademd. Op internet vond ik meldingen van vergelijkbare voorvallen bij mensen die het Mexicaanse griepvaccin toegediend kregen toegediend."

De Britse krant 'The Mail' berichtte inderdaad onlangs over een geheime brief van de Health Protection Agency, waarin staat dat neurologen alert moeten zij nop een toename van de aandoening Guillain-Barré Syndroom (GBS), wat veroorzaakt kan worden door het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Bij GBS is er sprake van spierzwakte of verlamming en vaak ook van gevoelsstoornissen zoals gevoelloosheid of tintelingen tot een tijdelijke volledige verlamming. Bet Geukens, voorzitster van de Diagnosegroep Guillain-Barré: "Een vaccin - dat kan ook een gewone griepspuit zijn - kan in theorie inderdaad aan de basis liggen van GBS, maar dat is toch hoogst uitzonderlijk. Ik heb geen weet van een Belgisch geval."

BELGIE: Meldingen

Het aantal meldingen van nevenwerkingen neemt met de dag toe. Heel wat gevaccineerden hebben soortgelijke klachten als pt. 1 hierboven: pijnlijk gezwollen arm, koude rillingen, spierpijn, duizeligheid... Bovendien werd ons gemeld dat twee specialisten na vaccinatie opgenomen werden in het ziekenhuis met verlammingsverschijnselen.

Stuur uw eigen ervaringen door naar de vzw.

 

DUITSLAND

Een eerste reactie bij een proefpersoon kan u lezen in ‘t Prikje van september 2009. Een man uit München, Axel Sch. (40 jaar) had zich de test met het griepvaccin anders voorgesteld. Een onschuldig prikje, en daarmee zou hij helpen vele duizenden mensen te redden. Dat dachten wellicht vele honderden vrijwilligers die een poos geleden voor een vergoeding van 250 euro aan de studie van de Ludwig-Maximilian Universiteit van München deelnamen. Maar één van hen houdt het voor bekeken: de handelaar Axel Sch. Hij beweert: “ Het vaccin heeft me ziek gemaakt, die test is onverantwoord.” Reeds enkele uren na de inenting op 10 augustus stond me het zweet op het voorhoofd. Ik voelde me helemaal van de kaart. De derde dag had ik nierpijn en hoofdpijn, en ik kreeg koorts. Toen begon ik te hoesten, en de wasbak zag plots rood: bloed ! Het kan toch geen toeval zijn dat die problemen meteen na de inenting zijn opgedoken!” Hij verwijt de universiteit dat ze hem op voorhand te weinig geïnformeerd hadden. Drie dagen heeft hij bij de heersende hitte strike gelegen. “ Toen ik de universiteit opgebeld heb hebben ze heel zakelijk hun lijstje overlopen en me verder naar de huisarts verwezen.” Zijn medische kosten en de werkonbekwaamheid die hij opgelopen heeft wil hij nu verhalen op de mutualiteit die de studie bekostigt.

 

ZWEDEN

Ook uit Zweden komen hoogst verontrustende berichten.

Het tijdschrift Expressen meldt op 23/10 dat reeds 190 verpleegsters ernstig ziek werden na vaccinatie met Pandemrix (GSK). Op een moment dat nog slechts 1000 Zweden gevaccineerd waren werd het instituut voor infectieziekten reeds met meldingen van nevenwerkingen overspoeld.

 • Lotta Lindström getuigde: “Mijn ganse lichaam schudde, ik kon zelfs geen glas water vasthouden!”
 • Rebecka Andersson was de eerste persoon die in Zweden ingeënt werd. Door die inenting kreeg ze koorts en voelde zich slecht aan de maag. “Ik verloor alle kracht”, liet ze weten.
 • Een andere verpleegster Jennaly, kon met moeite nog vijf meter gaan nadat ze ziek werd door de inenting. Voordien was ze volledig gezond. Maar de dag na de inenting had ze 39°C koorts. Ik kon nauwelijks vijf meter verder tot in de badkamer geraken. Ik ken minstens tien personen die koorts kregen, en we zijn met 80 collega’s.
 • Op 20.10.09 lagen er 30 mensen met felle nevenwerkingen op het vaccin in het ziekenhuis; de dag erna waren het er al 140, een paar uur later 190.
 • Twee mensen overleden zelfs vlak na de inenting. Dit voorval wordt van officiële zijde weggewuifd met de woorden “Er werd geen direct verband met de inenting vastgesteld.”
 • Annika Linde, directeur van het Zweedse instituut voor infectieziekten (SMI) gaf als commentaar bij de voorvallen: “Dit vaccin geeft meer nevenwerkingen dan het normale griepvaccin. Dat is een teken dat bewijst dat het vaccin goed werkt”.
 • Zweeds jongetje van 4 bijna dood na vaccinatie.
 • Kevin, 4 jaar, woont in Stockholm. “Ik was er zeker van dat hij dood was” zegt zijn moeder in een artikel in de krant Aftonbladet. Kevin zat bij zijn vader op café toen hij plots oncontroleerbaar begon te schudden. Zijn lijfje kromde zich naar achter tijdens de stuipen en zijn ogen rolden weg naar boven zodat enkel het wit van het oog nog zichtbaar was. Zijn lippen waren helemaal wit, zijn hele gezicht was wit als een laken. Hij was zo slap als een vod. Hij ademde niet meer. Twee verpleegsters die vlak bij waren hielpen bij de reanimatie. Uiteindelijk kreeg hij terug kleur en opende hij de ogen. Een ziekenwagen bracht hem naar het ziekenhuis. Tijdens de rit zei het kind maar één ding: “Mama, ik wil geen spuitje meer...”.
  De dokters in het ziekenhuis waren het er over eens dat er maar één verklaring was voor wat gebeurd was: het spuitje Pandemrix tegen de Mexicaanse griep dat Kevin twee dagen tevoren gekregen had. En ze voegden er aan toe: “Dit is niet zo uitzonderlijk, hij is al de tweede vandaag !”.
  De moeder vroeg zich af: “Wat was er gebeurd als ik op dat moment toevallig aan het poetsen geweest was beneden?”

[terug naar boven]

Pers

Tegenstanders griepvaccin dagvaarden staat

Terzake leverde een goed stuk, waarbij de gigantische winsten die de farmaceutische firma's op korte tijd maken in de verf worden gezet: liefst zo'n slordige 3 miljard euro. Niet door alterneuten of "antivaccinalisten", maar door experten van De Tijd !!

Koppen, TV1, 05/11. In deze totaal kritiekloze bijdrage wordt griepcommissaris Van Ranst op een voetstuk geplaatst. Nochtans liegt hij er op los. "Dit vaccin is zo veilig als een vaccin kan zijn"verklaart hij. Dit is manifest gelogen. Het is duidelijk dat de vaccins zonder adjuvantia veiliger zijn dan het door ons land gebruikte Pandemrix. Precies daarom worden vaccins met adjuvantia geweigerd in de USA, en besliste Zwitserland om voor zwangeren enkel vaccins zonder adjuvantia te gebruiken. Sterker nog: Polen weigert elk vaccin omdat de veiligheid ervan niet bewezen is !!! Desonkanks besliste de redactie van Koppen om van hun programma één grote reclamespot te maken. Weerzinwekkende manipulatie !

[terug naar boven]

Acties

 • Een eerste opmerkelijke aktie is het Burgerinitiatief dat aan de regering 10 pertinente vragen gesteld heeft over de efficëntie en de veiligheid van het vaccin, en over het totale gebrek aan informatie ten opzicht van de burgers in verband met dit vaccin.
 • Een tweede initiatief is het verzamelen van gegevens over de nevenwerkingen van het vaccin.
  Gelieve alle u bekende nevenwerkingen te melden aan onze vzw !!
 • Influenza congres Brussel. Van 7 tot 9 december wordt in de Hilton in Brussel een internationaal congres georganiseerd over griep en griepvaccinatie.
  Een gelegenheid bij uitstek om deze heren en dames onze mening duidelijk te maken !

[terug naar boven]

Uitspraken van experten

De mening van de wetenschappelijke en medische wereld over het vaccin tegen de Mexicaanse griep is allesbehalve unaniem. Ondanks de klassieke goed nieuws show van de overheid zijn er tal van mensen die het kunnen weten die er heel andere opinies op na houden. Hierbij een aantal uitspraken.

Over de veiligheid van het vaccin:

Annika Linde, directeur van het Zweedse instituut voor infectieziekten (SMI) gaf als commentaar bij de overlijdens in dat land: “Dit vaccin geeft meer nevenwerkingen dan het normale griepvaccin.”

Hoofdgeneesheer Pietro Vernazza van het kantonaal ziekenhuis St. Gallen in Zwitserland stelt: “Tot nu toe hebben we nog geen Guillain-Barré verlamming na vaccinatie vastgesteld, maar dergelijke weliswaar zeldzame complicatie kan zeker niet uitgesloten worden. Bij kinderen treden de nevenwerkingen eerder vaker op”.

[terug naar boven]

Samenvatting

Samenvattend: vaccinatie is formeel af te raden. Waarom?

 • Overbodigheid van het vaccin: de Mexicaanse griep blijkt minder ernstig te zijn dan een doorsnee wintergriep !
 • Inefficiëntie op individueel vlak: het H1N1-virus verandert zo snel dat de antistoffen op het vaccin wellicht niet meer overeenkomen met het huidige virus. Bovendien heeft het vaccin weken nodig om werkzaam te worden en is er een tweede spuit nodig om efficiënt te zijn; tegen dan is de epidemie wellicht al lang over...
 • Inefficiëntie op maatschappelijk vlak: de WGO heeft zelf gesteld dat een vaccinatiecampagne een epidemie enkel kan tegengaan indien met een vaccinatiecampagne gestart wordt binnen de 3 maanden na het uitroepen van een pandemie (begin juni). Aan deze voorwaarde is NIET voldaan.
 • Gebrekkige testgegevens. Het uittesten van het vaccin was veel te kort om zinvolle informatie te leveren over de efficiëntie, en, meer nog, over de veiligheid van het vaccin. Over veiligheid op lange termijn zijn er totaal geen gegevens. Over veiligheid bij zwangere vrouwen en kleine kinderen (NB 2 uitgesproken doelgroepen) bestaan er zelfs geen studies !!!!
 • Risico's van het vaccin. Het vaccin bevat tal van stoffen die gekend zijn als toxisch en/of gevaarlijk.
  • Het vaccin Pandemrix is gekweekt op eieren en bevat daardoor het Avian Leucosis virus, verantwoordelijk voor leucemie bij vogels. Inbouw van het verantwoordelijke gen in menselijk DNA kan geenszins uitgesloten worden.
  • Het vaccin beval Thiomersal (5µg), een kwikverbinding die zonder meer toxisch is . Daarom werd het product sinds 2000 uit alle vaccins geweerd, maar nu wordt ze terug ingevoerd.
  • Het vaccin bevat formaldehyde; volgens de WGO is dit kankerverwekkend, allergiserend en teratogeen (misvormingen bij de foetus !!) .
  • Het vaccin bevat squaleen. Bij proefdieren bleek dit inderdaad aanleiding te geven tot auto-imuun aandoeningen, vooral arthritis .
  • Het vaccin bevat polysorbaat 80.
  • Het vaccin bevat gentamycine. Dit antibioticum kan aanleiding geven tot allergische reacties, waaronder anaphylactische shock. Het risico op anafylaxie wordt explciet in de bijsluiter vermeld.
  • Vals positieve uitslagen op HIV en hepatitis C zijn mogelijk na vaccinatie, hetgeen een onterechte behandeling tegen deze aandoeningen kan genereren, met alle gevolgen vandien, niet in het minst op psychisch vlak !

De bijwerkingen vermeld in de officiëlebijsluiter bevatten:

 • Zeer zelden: vasculitis met voorbijgaande betrokkenheid van de nieren; Neurologische aandoeningen, zoals encephalomyelitis (ontsteking van hersenen en hersenvliezen), neuritis en Guillain-Barré syndroom (verlamming).
 • Zelden: neuralgie, convulsies, voorbijgaande trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes); Allergische reacties zijn gemeld, in zeldzame gevallen leidend tot shock.
 • Soms: slapeloosheid, tintelingen, slaperigheid, duizeligheid, maagdarm symptomen (zoals diarree, braken, buikpijn, nausea), jeuk, rash, malaise; veralgemeende huidreacties, met inbegrip van netelkoorts;
 • Vaak: gezwollen klieren, bloeduitstorting op de injectieplaats, toegenomen zweten; rillingen, griep-achtige ziekte, reacties op de injectieplaats (zoals warm gevoel, jeuk);
 • Zeer vaak: hoofdpijn, gewrichtspijn, spierpijn, harde knobbels, zwelling, pijn en roodheid op de injectieplaats; koorts; vermoeidheid;

Hierbij dient er op gewezen dat

 • de klinische ervaring met het vaccin zeer pril is en de gegevens dus zonder twijfel onvolledig zijn;
 • nevenwerkingen zoals vasculitis en Guillain-Barré auto-immuun van aard zijn en dus in wezen ongeneeslijk. De enige "behandeling" is een massieve onderdrukking van het immuunsysteem, waardoor de patiënt echter ook heel vatbaar wordt voor infecties !

[terug naar boven]

Veel gestelde vragen (FAQ)

[terug naar boven]