Prof Sucharit Bhakdi

Zie ook video

Begin juni heeft de Duitse overheid beweerd dat de pandemie pas over zou zijn wanneer er een vaccin beschikbaar zal zijn. Toen werd het reeds duidelijk dat er een grootscheepse vaccinatiecampagne op stapel stond.  350 miljoen vaccins zijn reeds besteld door de EU in in de komende maanden  en jaar zullen miljoenen Duitsers afvragen of ze zich zullen laten inenten, en duizenden artsen zullen zich afvragen of ze willen vaccineren.  Daarom denken we dat een verduidelijking van de wetenschappelijke kennis voor iedereen nuttig is.  Ik werd gevraagd om die uitleg te geven, niet door Duitse groepen, maar door Hongarije.  Hongarije vindt de menselijke waardigheid onaantastbaar.  De Hongaarse artsen hebben me om mijn mening gevraagd, ook al zijn ze van mening dat het vaccin nuttig is.  Daarom wordt deze presentatie (22 augustus 2020) aan iedereen ter beschikking gesteld. 

Voor 30 jaar was Mainz de thuisbasis voor het instituut voor medische microbiologie en hygiëne waarvan ik de leiding op mij nam.  Ook het centrum voor vaccinologie was daar gevestigd.  Ik ben een voorstander van vaccinatie, altijd al geweest. Maar dat heeft niks te maken met de situatie van vandaag.  Vandaag hebben we het over de immuniteit en vaccinatie tegen SARS-CoV-2.  Toen waren we met een team dat alle problemen onder mekaar besprak tot er een concensus was.  

We hebben het nu over de immuniteit tegen SARS-CoV-2 zoals dat in de boeken beschreven is.

De afweer bestaat uit twee delen.  Het ene deel zijn de antistoffen die zich hechten aan de ‘spikes’ van het virus en daardoor verhinderen dat het virus zich aan de cellen kan vasthechten.  Raakt het virus toch in de cel dan kan het zich daar vermenigvuldigen.  Tijdens dit proces verschijnen er afvalproducten van het virus aan de oppervlakte van de cel die herkend worden door lymfocyten.

Deze killer lymmfocyten vernietigen de cellen die het virus bevatten.  Daardoor wordt het brandje geblust en de patiënt geneest. 

Veel mensen verstaan deze strategie niet goed.  Er worden heel veel verschillende antistoffen gevormd tegen het virus, die allemaal op een andere plaats op het virus aangrijpen, maar enkel de antistoffen tegen de ‘spikes’ van het virus beschermen ons tegen infectie.  De andere beschermen ons niet maar zijn wel daar.  

Wat is het nut van antistoffen?

1. Afwezigheid van antistoffen bewijst noch dat er geen infectie heeft plaats gevonden, en ook geen afwezigheid van immuniteit. Vaak vindt men veel antistoffen bij zwaar zieke patiënten en vice versa. 

2. Aanwezigheid van antistoffen bewijst niet dat men immuun is of niet ziek kan worden, want niet alleen de beschermende antistoffen worden aangetoond;

3. er moeten voldoende antistoffen aanwezig zijn om ALLE virussen en ALLE spikes te neutraliseren, zo niet gaat de infectie toch door.  

Vaccins kunnen pas nuttig zijn wanneer er GENOEG antistoffen gevormd worden én beschikbaar zijn om ALLE virussen te neutraliseren. 

Wat is de rol van lymfocyten?  Ze herkennen delen van virussen die aan de oppervlakte van de cellen aangeboden worden. 

Wat is de rol van antistoffen versus lymfocyten?  De lymfocyten hebben een geheugen (voor de virussen die ze reeds tegenkwamen).

De vraag is: welk systeem speelt voor de afweer tegen virussen de belangrijkste rol: antistoffen of lymfocyten?  Ik denk dat het coronaverhaal ons het antwoord op die vraag geboden heeft.  De bescherming door een vaccin hangt af van de verhouding tussen de hoeveelheid geproduceerde antistoffen en de hoeveelheid virussen.  De aanwezigheid van antistoffen op zich is totaal geen garantie voor de aanwezigheid van immuniteit!  De aanwezigheid van antistoffen als bewijs voor immuniteit is eigenlijk volledig onzin!

De productie van antistoffen is zeer tijdelijk; na enkele maanden is de bescherming door deze antistoffen reeds zo klein dat zelfs een beperkte besmetting met virussen die bescherming doorbreekt. Vragen naar een bewijs van immuniteit is eigenlijk zinloos.  Het antwoord op de vraag of je beschermd bent door je antistoffen zal waarschijnlijk over het algemeen zijn: “Waarschijnlijk niet meer”.  De vergelijking met griepvirussen gaat niet op.

Bij een herinfectie flakkeren de antistoffen snel terug op maar dalen ook weer snel.

Bij griepvirussen kan het in de cel komen tot een uitwisseling van genen tussen verschillende virussen.   Bij coronavirussen is de uitwisseling voor genen die de spikes programmeren niet of nauwelijks aanwezig. 

De immuniteit door T-cellen (lymfocyten) houdt veel langer aan, jaren lang.  

Hebben mensen een kruisimmuniteit tegen SARS-CoV-2?  T-cellen herkennen oude infecties met andere coronavirussen nog na jaren. Dat is aangetoond (Hans-Georg Rammensee, Tübingen).  Die hebben bloedstalen genomen van 180 Covid-besmette personen, en 185 stalen van mensen die voor het SARS-CoV-2 tijdperk (2007-2019) door coronavirussen besmet waren. 80% van hen waren beschermd door reactieve T-cellen die SARS-CoV-2 erkennen en dus beschermen dank zij een kruisreactie tegen deze oude corona-infecties.  100% van de personen die hun SARS-CoV-2 infectie doorstaan zonder symptomen beschikken over reactieve T-cellen!  Bij hen is de infectie door SARS-CoV-2 dus niet meer geweest dan een opfrissing van hun immuniteit tegen alle coronavirussen.

Is dit de reden dat 40-50% van de huidige corona-infecties verliepen zonder enig symptoom, en 30-40% zonder ernstige symptomen?  Volgens het Robert Koch Instituut moest slechts 17% van de besmettingen in een ziekenhuis behandeld worden, en slechts 1,3%  op Intensieve Zorgen. Ongeveer 85% van de Duitse bevolking is daarom nu reeds voldoende beschermd tegen de nieuwe corona infectie. Dat is de kudde-immuniteit! Immuniteit betekent niet: niet besmet worden, maar beschermd zijn tegen de ziekte!

Wie wordt bedreigd door het virus?  Het sterftecijfer bedraagt slechts 0,15 à 0,2%.  Mensen onder de 65 jaar sterven praktisch nooit ( 0,005% of 1/20.000). Boven de 80 jaar ligt het sterftecijfer veel hoger: 1 à 2%, maar sterven ze DOOR corona of MET corona???.  100 à 150/10.000 mensen boven de tachtig sterven zo aan ademhalingsproblemen. Het sterftecijfer aan Covid-19 ligt zo in de orde van grootte van eender welke griepepidemie, of andere virussen, of bacteriële infecties.  Covid-19 is dus niet gevaarlijker dan een gewone seizoensgriep of een middelmatig ernstige griep.  Zelfs zonder maatregelen zou het aantal sterftes procentueel totaal onbelangrijk geweest zijn.  

Moeten we dus vaccineren of niet?

Vaccins redden mensenlevens maar werken niet tegen alle infecties.  Bij elk vaccin moet men de afweging maken tussen voor- en nadelen.  Indien er een hoog sterftecijfer aanwezig is of een hoog percentage aan schadegevallen, en wanneer vaccinatie een hoog percentage bescherming biedt, (vb. tetanus) dan heeft vacinatie zin; wanneer het sterftecijfer laag is en de bescherming laag is, zoals bij SARS-CoV-2, heeft men dan het recht een massavaccinatie door te voeren?  Neen!  

Een covid-vaccin is wezenlijk anders dan andere vaccins.  Bij andere vaccins wordt een antigen ingespoten waarop antistoffen gevormd worden.  Bij gen-gebaseerde vaccins zoals het coronavaccin worden geen antigenen (eiwitten) ingespoten maar het virus-gen waardoor ons lichaam zelf antigenen gaat produceren, waartegen we vervolgens antistoffen moeten aanmaken. Het voordeel van elk conventioneel vaccin moet met de grootste zorg aangetoond worden, en dat duurt minstens 5 tot 10 jaar. Er bestaat immers geen vaccin zonder risico’s.  Iedereen die dat gelooft is, tot mijn spijt, zeer naïef. 

Er is een voorbeeld in de geschiedenis waar alle veiligheidsmaatregelen overboord gegooid werden.  Dat was de varkensgriep van 2009-2010.  Toen de hele wereld net zo in paniek was als vandaag met SARS-CoV-2.  Het pandemie-automatisme hield bijna een jaar lang de hele wereld in zijn greep.  Een gigantisch vaccinatieprogramma had soelaas moeten bieden.  Uiteindelijk ging het slechts om een vrij onschuldige virusstam.  Dat kan men nalezen op 12 maart, 2010 om 13h38.  Een Duitse professor voorspelde in Duitsland 35.000 doden.  Hoe kon het toen tot zo een wereldwijde hysterie komen?  In Europa was men wild enthousiast over het vaccin.  Duitsland heeft 60 miljoen dosissen van het vaccin gekocht, Zweden, Engeland en Frankrijk hebben die ganse bevolking gevaccineerd. Maar vele Duitsers hebben het vaccin geweigerd omdat het sterftecijfer lager lag dan 0.02%.  Er overleden vooral ouderen, geen jongeren, net zoals bij SARS-CoV-2.  Na maanden stelde men de meest ernstige nevenwerkingen vast van het vaccin, catastrofaal, met een frequentie van 1/10.000. 2.000 gevallen van narcolepsie in Noord-Europa op 20 miljoen vaccinaties, vooral bij jongeren en kinderen.  In heel Europa waren er ongeveer 2.000 mensen met narcolepsie wiens leven vernield werd. In Duitsland waren er nauwelijks gevallen van narcolepsie bij jongeren omdat ze zich niet hadden laten inenten.  Het vaccin had so wie so geen nut gehad. 

Ik zou willen afsluiten met een woord over immuunversterkende stoffen in vaccins, de zogenaamde adjuvantia.  Die zijn potentieel gevaarlijk. Momenteel is mijn hypothese dat adjuvantia cytokines versterken die de ontstekingsreacties bevorderen. De ontstekingsreactie veroorzaakt door het virus wordt door de adjuvantia aangewakkerd.  We weten dat de T-lympfocyten de afscheiding van cytokines afremmen. Deze remmende invloed op de ontstekingsreactie door coronavirussen wordt door de adjuvantia vernietigd wat leidt tot een versterking van de ontstekingsreactie, en dat is niet goed.  Vergelijk met de Spaanse griep in 1918 toen 4,1 miljoen soldaten tegen tyfus werden gevaccineerd tussen 1917 en 1918.  In 1918 stierven 50.000 to 100.000 soldaten aan de ziekte, en 1 miljoen onder hen waren niet langer in staat aan de strijd deel te nemen. Was het vaccin de oorzaak hiervan?  Ik weet het niet, maar laat ons er over praten.

In Italië is er een vaccinatieplicht tegen 10 verschillende ziekten. Italië heeft het grootste verplichte vaccinatieprogramma ter wereld.  Toch is het sterftecijfer in Italië bij de hoogste ter wereld.

Geloof me, wanneer u zich laat vaccineren tegen SARS-CoV-2 met een conventioneel vaccin dan krijgt u adjuvantia in uw lichaam en dan weet ik niet of, wanneer er een volgende golf van coronavirussen of van een gewoon griepvirus aan komt in de herfst, het jullie beter of slechter zal afgaan.

Tenslotte dit: dit vaccin is gen-gebaseerd.  Is dat gevaarlijk of niet?  Volgens mijn theoretisch inzicht is het ongemeen gevaarlijk.  Waarom?  Wanneer een virus onze cellen besmet dan worden de ‘spikes’ ergens afgebroken, dan ontstaan afvalproducten die aan de oppervlakte van de cel worden aangeboden. Die worden erkend door lymfocyten, killer cells. Wees u indachtig dat 80% van jullie, jonge mensen, killer cellen hebben die bereid zijn aan te vallen, en dat kan enkel tot auto-immuun reacties leiden, dat kan niet anders want zo werkt het immuunsysteem, en dat is voor mij zo belangrijk.  Daarom moeten artsen en wetenschappers nu samen praten over de vraag of dit gevaar echt bestaat, want als we dat niet doen dan doen we tekort aan onze oer-verplichting.

Het nut van het vaccin bij personen onder de 65 jaar is met absolute zekerheid nul! Elk risico is er te veel aan!! Het risico bij 65-plussers is mogelijk maar dat moet na uitvoerig testen aangetoond worden, en niet bij gezonde jonge mensen. Precies bij de ouderen moet de veiligheid van het vaccin aangetoond worden.  Zonder dit bewijs kan niemand aantonen dat de verhouding tussen baten en risico’s van het vaccin verantwoord is. De tot nog toe lopende studies met gen-gebaseerde vaccins wijzen tot nog toe op gevaren, echte gevaren. Ze zijn onethisch omdat ze zo gevaarlijk zijn en er met die gevaren geen rekening gehouden werd. Het zijn experimenten op mensen, en een voorafgaande uitgebreide test niet heeft plaats gevonden.  Bedenk u, wil u dat deze beelden (van de varkensgriep 2009) zich herhalen?  Mogen we mensen die niet in gevaar verkeren vaccineren?  Mogen we 7 miljard mensen op deze wereld vaccineren om het even hoe oud ze zijn?  Geef ons het antwoord.  Ook als u een andere mening bent toegedaan, laat ons hierover praten. Ik rekenen er op dat de bevolking zich engageert voor een heuse discussie; U mag niet zeggen… maar als u dat toch doet is dat niet goed, want u doet dat niet alleen voor u zelf, evenmin als dat ik deze voordracht voor mezelf geef.  Ik zal me niet laten inenten. Ik zal me nooit laten inenten.  Maar ik doe dit voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen, en voor u, en voor de artsen in de hoop dat ze hun goede reputatie mogen behouden.  Bescherm uw gezondheid en die van uw kinderen. 

Mijn laatste oproep is aan de artsen. Ik ben er trots op dat ik vandaag in Budapest bij u kan zijn bij mijn collega’s, ook met hen die er een andere mening op na houden, dat ik met hen kan discussiëren, want het is onze plicht te discussiëren, want we zijn het verplicht naar best weten te overleggen en te handelen. 

Tot weerziens, en ik wens jullie allen het beste.