Vaccinatie op school: een (ezels)brug te ver!

Temidden van het coronatumult worden we belaagd door een niet minder belangrijk, en alleszins reëler probleem: dat van de vaccinaties op school.  Het is geen vijf voor twaalf maar tien na twaalf!

De wet op de patiëntenrechten garandeert iedereen vrije keuze qua behandeling, inclusief vaccinaties.  Blijkbaar maken sommigen daar hun eigen versie van.

In het verleden kregen de ouders de vraag of hun kind op school mocht gevaccineerd worden, en moesten ze daar schriftelijk hun toestemming voor geven.  Ook toen gebeurde het al af en toe dat een weigering van de ouders genegeerd werd en het kind toch gevaccineerd thuis kwam.  Nu is dat echter geen uitzondering meer.

Het initiatief ging uit van de WHO (alweer!).  Die publiceerde in april 2014 een document waarin ze verklaarden dat instemming met vaccinatie schriftelijk, verbaal of “impliciet” kan gebeuren.  Hun interpretatie is dat, van zodra de ouder het kind naar school stuurt de dag van de inentingen, ze zich daardoor impliciet akkoord verklaren met die inenting, ook al hebben ze een schriftelijke weigering overgemaakt.

De WHO maakt een onderscheid tussen “consent” of de wettelijk verplichte toestemming voor medische handelingen, en “assent”, of de medewerking van kinderen en jongeren bij de beslissingsprocedure over vaccinaties.  Daarmee wordt het begrip “consent” (toestemming) omzeild, met het grote voordeel dat de term "assent" niet onderhevig is aan wettelijke bepalingen, wat voor "consent" wel het geval is.  Willekeur troef dus.

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg treedt deze zienswijze blijkbaar bij.

Dat een minderjarige in de regel juridisch als handelingsonbekwaam wordt beschouwd (art. 1124 van het burgerlijk wetboek), daarvoor zoekt men een achterpoortje door zich te beroepen op de termen “geëmancipeerde” of “mature” minderjarige die wél als handelingsbekwaam worden beschouwd.  Plots zijn alle 12-jarigen heel erg ‘matuur’ in de ogen van het CLB…

Het VWVJ beroept zich op Art. 12 §2 van de wet op de patiëntenrechten die stelt dat “de patiëntenrechten door de minderjarige patiënt die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, zelfstandig kunnen worden uitgeoefend”. Hoe het CLB beslist of de leerling “tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht” wordt in het midden gelaten, en is dus louter speculatief.

Echt kippenvel krijgen we pas bij punt 5 van de tekst van de VWVJ:

“5. Ouder(s) of voogd weigeren vaccinatie. Leerling die in staat is tot redelijke beoordeling van zijn belangen wil gevaccineerd worden nadat hij/zij informatie kreeg in een voor hem/haar duidelijke taal. → CLB kan beslissen om te vaccineren, na schriftelijke toestemming van de competente leerling.

Hier geldt het beroepsgeheim ten aanzien van de ouder(s) of voogd. Leg de leerling goed uit waarom het toch zinvol zou kunnen zijn de ouder(s) of voogd te informeren.”

Ten eerste wordt er geen leeftijdsgrens opgegeven vanaf wanneer een leerling ‘competent’ kan beschouwd worden.  Ook hier dus volslagen willekeur.  Wettelijk gezien zal de leerling

  • onder de leeftijd van 12 jaar altijd als wilsonbekwaam worden beschouwd;
  • boven de leeftijd van 14 jaar als wilsbekwaam worden beschouwd;
  • tussen 12 en 14 jaar moet de inschatting door de arts worden gemaakt.  Die beslist dus op eigen houtje of de leerling wilsbekwaam is of niet. Handig!

Ten tweede wordt de leerling na informatie “in duidelijke taal” in staat geacht zelf te beslissen, waarbij de wil van de ouders totaal buiten spel wordt gezet.  We weten uit ervaring goed hoe de “informatie” van het kind door het CLB verloopt.  Kinderen worden geïntimideerd, bang gemaakt en er van overtuigd dat ze kanker zullen krijgen of andere ernstige ziekten zullen oplopen indien ze zich niet laten inenten.  Dergelijke grove, wetenschappelijk ongefundeerde intimidatie en hersenspoeling is onverantwoord en onvergeeflijk.  Het is de hoogste tijd dat dergelijke praktijken een wettelijk halt worden toegeroepen.

En alsof dat nog niet dramatisch genoeg is wordt ook nog eens het beroepsgeheim ingeroepen ten aanzien van de ouders of voogd.  Het CLB is dus niet eens verplicht de ouders in te lichten over de toegediende vaccins!!!

Kortom: er zijn drie manieren om te garanderen dat uw ouderlijke rechten niet met de voeten getreden worden als je de vaccinatie van je kind wil weigeren: 1° het gewoon die dag thuis houden, of 2° het persoonlijk begeleiden tijdens het medisch onderzoek; 3°: ook een voorafgaandelijke schriftelijke weigering van het kind zelf met omschrijving van de tussenkomst (vaccinatie) is wettelijk bindend en laat geen enkele interpretatie meer toe.  Als je kind toch alleen naar school gaat, zorg dat het een dergelijke verklaring voorlegt aan de arts die het wil vaccineren. Hou alvast een dubbel van de weigering thuis als bewijs, want vervelende documenten hebben wel eens de gewoonte plots te verdwijnen.

Hallucinant! Hoe walgelijk en wederrechtelijk dit beleid is behoeft geen tekening.  De meest fundamentele rechten van de ouders worden schaamteloos met de voeten getreden.

Nogmaals: het is de hoogste tijd dat hieraan wettelijk paal en perk wordt gesteld.

We doen daarom een oproep om deel te nemen aan een gezamenlijke gerechtelijke actie om dergelijke wantoestanden formeel onmogelijk te maken.  De wet op de patiëntenrechten moet worden bijgestuurd om dit misbruik uit te sluiten.